Aktualności ZZPRC WZK Victoria S.A.


Data opublikowania: 27 grudnia 2021 r. Odsłon:

Emerytury stażowe


      Do konsultacji społecznych został przekazany Prezydencki projekt ustawy o emeryturach stażowych.

Zgodnie z projektem ustawy emerytura stażowa będzie przysługiwała ubezpieczonym, którzy wykażą się odpowiednio długim okresem ubezpieczeniowym – składkowym i nieskładkowym, wynoszącym w przypadku kobiet – 39 lat oraz w przypadku mężczyzn – 44 lata. Proponuje się aby nabycie prawa do emerytury stażowej było uzależnione od jej wysokości, tj. świadczenie będzie przysługiwało pod warunkiem, że jego wysokość nie będzie niższa od kwoty najniższego świadczenia emerytalnego, o którym mowa w art. 85 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość emerytury stażowej będzie ustalana na tych samych zasadach co emerytury w systemie powszechnym. Emerytura stażowa, będzie przysługiwać, jak wskazano powyżej, ubezpieczonym, którzy wykażą się odpowiednio długim okresem ubezpieczeniowym oraz – zgodnie z projektem – pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa. Rozwiązanie takie funkcjonuje w systemie emerytalnym w przypadku emerytur w związku z pracą w szczególnych warunkach (art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). W związku z powyższym, konieczne było wprowadzenie odpowiednich zmian do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych regulujących kwestię przeniesienia środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym na dochody budżetu państwa, co umożliwi wypłatę emerytury stażowej. Przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury ubezpieczonego, który złożył wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym na dochody budżetu państwa, składki na ubezpieczenie emerytalne, zaewidencjonowane na jego koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, zwiększa się przez pomnożenie wskaźnikiem korygującym, określonym w projekcie ustawy. Projekt ustawy wyłącza możliwość łączenia świadczeń z systemu emerytalno-rentowego (niezależnie, czy powszechnego czy rolniczego) z emeryturą stażową. Projekt ustawy przewiduje, że wejdzie ona w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
  Powrót...