Aktualności ZZPRC WZK Victoria S.A.


Data opublikowania: 13 lutego 2017 r. Odsłon:

Wcześniejsza emerytura.


      Przejście pracowników na wcześniejszą emeryturę możliwe jest na podstawie:
1. Art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. 2004 nr 39, poz. 353 ze zm.)
2. Ustawy z 19 grudnia 2008 r o emeryturach pomostowych (Dz.U. 2008 Nr 237, poz 1656).

W pierwszej kolejności ZUS analizuje uprawnienia pracowników na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Pracownik nie dokonuje sam wyboru, z której podstawy prawnej chce przejść na emeryturę. Kwalifikacji takiej dokonuje ZUS

Ad. 1. Zgodnie z art. 184 ust.1 tej ustawy ubezpieczony urodzony po 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32 (mężczyzna - 60lat) jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy, czyli 1 stycznia 1999 roku, osiągnęli:

• Okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w wymiarze 15 lat (składkowych) oraz,
• Okres składkowy i nieskładkowy o którym mowa w art. 27, czyli 20lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Ad.2. Zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy z 19 grudnia 2008 r o emeryturach pomostowych
( Dz.U. 2008 Nr 237, poz 1656) prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
• Urodził się po 31 grudnia 1948 r.
• Ma okres pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat (składkowych)
• Osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn
• Ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych a art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn
• Przed dniem 1 stycznia 1999 roku wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (min. -1 dzień) w rozumieniu art.3 ust.1 i 3 ustawy lub art. 32 i art.33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
• Po 31 grudnia 2008r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (min. -1 dzień) w rozumieniu art.3 ust.1 i 3 ustawy
• Nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Każdy pracownik zatrudniony w innym zakładzie przed wejściem w życie ustawy o emeryturach pomostowych powinien postarać się o świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w celu uniknięcia problemów w przyszłości
  Powrót...