Aktualności ZZPRC WZK Victoria S.A.


Data opublikowania: 21 grudnia 2016 r. Odsłon:

Porozumienie w sprawie wykazu stanowisk pracy uprawniających do emerytury pomostowej.


      26 października 2016 roku Związki Zawodowe i Zarząd Spółki podpisały porozumienie w sprawie wykazu stanowisk pracy uprawniających do emerytury pomostowej.Porozumienie w sprawie wykazu stanowisk pracy w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „Victoria” S.A., na których prace w myśl wykazów

stanowiących załącznik nr 1 i 2 do ustawy z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych uznaje się za wykonywane w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.

Mając na uwadze, iż:
a) w dniu 23.05.2011 r. pomiędzy Spółką a Organizacjami związkowymi zostało zawarte porozumienie w sprawie wykazu stanowisk pracy w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „Victoria” S.A., na których prace w myśl wykazów stanowiących załącznik nr 1 i 2 do ustawy z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656) uznaje się za wykonywane w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
b) w dniu 26.08.2015 r. wszedł w życie Protokół dodatkowy do obowiązującego w Spółce Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, w którym dokonano zmiany nazw stanowisk pracy.

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1
Za prace wykonywane w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych uznaje się za wykonywane w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 965 ze zm.; dalej: Ustawa), uznaje się prace wykonywane w Spółce na stanowiskach:
I. „Prace bezpośrednio przy produkcji koksu w bateriach koksowniczych (załącznik nr 1 do Ustawy, poz. 13):
1. I koksowniczy – brygadzista
2. I koksowniczy
3. II koksowniczy
4. III koksowniczy
5. Operator urządzeń piecowni

II. „Prace bezpośrednio przy wypychaniu koksu z baterii koksowniczych, gaszeniu lub sortowaniu koksu (załącznik nr 1 do Ustawy, poz. 14):
1. Operator urządzeń sortowni-brygadzista
2. Operator urządzeń sortowni”

III. „Prace murarskie bezpośrednio w piecach hutniczych, odlewniczych, bateriach koksowniczych oraz w piecach do produkcji materiałów ceramicznych (załącznik nr 1 do Ustawy, poz. 7):
1. Murarz pieców przemysłowych - brygadzista
2. Murarz pieców przemysłowych”


§ 2
Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3
1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia.
2. Z dniem zawarcia niniejszego Porozumienia zostaje rozwiązane porozumienie zawarte pomiędzy Spółką i Organizacjami związkowymi zawarte w dniu 23.05.2011 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „Victoria” S.A., na których prace w myśl wykazów stanowiących załącznik nr 1 i 2 do ustawy z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656) uznaje się za wykonywane w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

§ 4
Niniejsze Porozumienie sporządzono w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Spółki i dla każdej z Organizacji związkowych.
  Powrót...