ZZPRC Victoria - Aktualności - pełny tekst

Aktualności


Data opublikowania: 01 października 2019 r. Odsłon:

Informacja dla pracowników ZUE EpeKoks


      Jest odpowiedź w związku z pismem skierowanym przez pracowników EpeKoks do Związków Zawodowych

W związku z pismem pracowników ZUE EpeKoks skierowanym do Związków Zawodowych pragniemy w kilku zdaniach odnieść się do sformułowanych w nim zarzutów. Pragniemy poinformować, że Victoria i EpeKoks są osobnymi podmiotami i zgodnie z Kodeksem Prawa Handlowego posiadają swoje organy uprawnione do zawierania porozumień ze Związkami Zawodowymi. Dlatego wszystkie sprawy dotyczące tych podmiotów, a w szczególności sprawy pracownicze są od zawsze omawiane z każdym Zarządem indywidualnie. Jako Związki Zawodowe staraliśmy się przenosić na Spółkę zależną wszystkie korzystne rozwiązania, które udało się wynegocjować w Victorii i nigdy w dotychczasowej historii nie było odwrotnie. Stąd pojawił się Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, poczęstunek z okazji Dnia Hutnika, dodatkowy odpis na ZFŚS i ogólnozakładowy wzrost wynagrodzeń. Warto to przypomnieć tym wszystkim pracownikom, którzy o tym nie wiedzą. Odnosząc się do wzrostu wynagrodzeń w roku 2018 i 2019 informujemy, że dane finansowe dotyczące wynagrodzeń przedstawiane przez poszczególne Spółki są wykładnikiem rzeczywistego poziomu wynagrodzeń pracowników, a nie plotki rozpowszechniane przez osoby, które nie posiadają rzetelnej wiedzy. Trzeba wiedzieć, że struktura wynagrodzeń w poszczególnych firmach jest inna, a płaca zasadnicza jest tylko jedną z kilku jej składowych. Informujemy, iż w 2018 roku wynagrodzenia pracowników WZK Victoria wzrosły o 6% zaś pracowników EpeKoks o 10%. Victoria realizując 6% przyznała pracownikom ogólnozakładowe podwyżki płacy zasadniczej, zaś Epekoks realizując wspomniane 10% przyznał dwie podwyżki jedną ogólnozakładową oraz w jednym czasie kilkadziesiąt osób przeszeregował indywidualnie. Biorąc rok 2019 pracownicy Epekoks od 1 stycznia otrzymali podwyżkę ogólnozakładową realizując kolejne 4% wzrostu wynagrodzeń, zaś pracownicy Victorii muszą czekać do października. W swoich działaniach zmierzamy do tego, żeby wzrost wynagrodzeń ogólnozakładowy w każdej ze Spółek nie przekraczał 12 miesięcy.
  Powrót...