Aktualności ZZPRC WZK Victoria S.A.


Data opublikowania: 26 czerwca 2020 r. Odsłon:

Tarcza 4.0 - kolejna ustawa niekorzystna dla pracowników.


      24 czerwca wyszła w życie kolejna ustawa mająca na celu pomoc przedsiębiorcom. Po raz kolejny kosztem wynagrodzeń pracowników.

WPROWADZENIE MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA PRZEZ PRACODAWCĘ PRACOWNIKOWI URLOPU ZALEGŁEGO. W ustawie dodano art. 15 gc, zgodnie z którym ustawa wprowadza możliwość udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w terminie wskazanym przez pracodawcę bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów. Chodzi tu o urlop wypoczynkowy niewykorzystany przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu. WPROWADZENIE OGRANICZEŃ W ZAKRESIE MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI WYPŁACANYCH PRACOWNIKOM ODPRAW I ODSZKODOWAŃ. Zgodnie z Ustawą, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych, lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, ogranicza się wysokość odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych przewidzianych do wypłaty na wypadek ustania stosunku pracy, do kwot nieprzekraczających dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ustawie dodano art. 15 gd, zgodnie z którym wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia, nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( na dzień dzisiejszy nie można wypłacić więcej niż 26000 zł/brutto) ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA ZFŚS, NIESTOSOWANIE WYŻSZYCH ODPISÓW NA ZFŚS. Ustawa umożliwia zawieszenie przez pracodawcę obowiązków w zakresie tworzenia lub funkcjonowania ZFŚS, dokonywania odpisu podstawowego, wypłaty świadczeń urlopowych. Jeżeli u pracodawcy, działają organizacje związkowe reprezentatywne, zawieszenie tych obowiązków następuje w porozumieniu z tymi organizacjami związkowymi. Ponadto nie stosuje się postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania ustalających wyższą niż wymagana ustawowo wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym. Przepisy Ustawy dotyczą oczywiście przedsiębiorców u których w związku z COVID – 19 nastąpił spadek obrotów gospodarczych……w rozumieniu przepisów Ustawy. Nasza Spółka takie oświadczenie złożyła w kwietniu przy okazji wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników.
  Powrót...